Нүүр

Албаны тухай

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Тусламж

Газрын бирж

Холбоо барих

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Газартай холбоотой бүхий л мэдээллийг гар утаснаасаа авах боломжтой болллоо       A, B, C бүсчлэлд хуваах ажлыг ирэх сараас хэрэгжүүлнэ       Олон улсын худалдаа логистикийн төв рүү албадан ирүүлдэг биш өөрсдөө ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана       “Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл”-ийн анхны хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдлаа       Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг гудамж, зам талбай бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулна      

 

НЭГ. ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР

Хүснэгт-1

Д/д

Хэрэгжүүлэх ажил

Хариуцах байгууллага

Хугацаа

Төлөвлөгөөнд тусгах үндэслэл болон

санал ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

0

1

2

3

4

Нэг. Хууль эрх зүйн хүрээнд хийх ажлууд

 

Газрын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ажиллаж, зарим эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх талаар санал өгч оролцох

НӨХГ

I-IV улиралд

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний газар ашиглалтын бүсчлэлийн дагуу газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн газрын зориулалтыг өөрчлөн шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

НӨХГ

НЕТГ

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг

Хоёр. Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хийх ажлууд

 

Улсын чанартай авто зам, инженерийн шугам сүлжээ барих трасст орсон иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, нөхөх олговорын хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгуулах

Нийслэл, дүүргийн Өмч, газрын харилцааны газар, албад

I-IV улиралд

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичиг

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд авто зогсоол төлөвлөх, барих ажлыг иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

НЕТГ

I-IV

улиралд

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/799 дүгээр захирамж

 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулгаж дахин барилгажуулах ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Журам батлах тухай” 90 дүгээр тогтоол

 

Бага тойруугийн хуучин барилгыг буулгах, оновчтой төлөвлөлтийн ТЭЗҮ боловсруулсан газар дахь ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ хийх, МХЕГ-ийн шийдвэр гаргуулах ажлыг иргэдийн оролцоотой зохион байгуулж хэрэгжүүлж эхлүүлэх

НИТХ-ын 2015 оны 28/14 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Журам батлах тухай” 90 дүгээр тогтоол

 

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газарт орсон иргэн хуулийн этгээдийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговорын хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгуулах, газар чөлөөлөх ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

НБГ

НӨХГ

II, III улиралд

НИТХ-ын 2013 оны 9/35 дугаар тогтоол, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичиг

 

Шинээр баригдаж байгаа болон төлөвлөж буй орон сууцны хороололд хот төлөвлөлтийн норм, дүрмийн дагуу төлөвлөсөн сургалт хүмүүжлийн байгууллагын газрыг нийслэлийн Боловсролын газарт эзэмшүүлэх

НБГ

НӨХГ

НЕТГ

I-IV

улиралд

“Сургалт хүмүүжлийн барилгын зураг төсөл зохиох нэгдсэн норм” / БНбД II-66-68/, “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/, Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт /БД 31-113-11/-ийн дагуу

 

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэдэд олгож байгаа суурьшлын бүсэд хот төлөвлөлтийн норм дүрмийн дагуу төлөвлөсөн сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтын газрыг нийслэлийн Боловсролын газарт эзэмшүүлэх

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, журмын дагуу аж ахуйн нэгжид олгох ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

НБОНХГ

НӨХГ

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрших дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр ус, ариутгах татуурга, үерийн далан, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээ, түүний хамгаалалтын зурвасыг шинэчлэн тогтоож, хангагч байгууллагуудад газрыг эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

НӨХГ

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны “Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас газрыг тогтоох үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай” А/653, 2014 оны А/775 дугаар захирамж

 

Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот орчмын бүсэд мал аж ахуйг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төслийг боловсруулах

НҮХААГ

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны “Хөтөлбөр, журам батлах тухай” А/451 дүгээр захирамж

 

Азийн хөгжлийн банкны “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх тусгай замын автобусны зам, үйлчилгээний дэд бүтэцийн техникийн нарийвчилсан судалгаа хийх

НТГ

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг

 

Шинэ суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж иргэдийн тогтвортой суурьших нөхцлийг хангах зорилгоор авто зам, инженерийн шугам сүлжээг өөрийн хөрөнгөөр барьж байгуулсан хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрын ашиглалтыг сайжруулсан авто зам, инженерийн шугам сүлжээний орчмын газрыг төлөвлөлтөд тусгагдсан зориулалтын дагуу эзэмшүүлэх, ашиглуулах ажлыг зохион байгуулах

НЕТГ, НӨХГ

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг

Гурав. Газар өмчлөлийн чиглэлээр хийх ажлууд

 

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх ажлыг үргэлжүүлэн зохион байгуулах

НӨХГ, дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албад

НМТГ

I-IV

улиралд

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

 

Шинэ суурьшлын бүсэд цахим хэлбэрээр иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

НИТХ-ын 2013 оны 10/39 дүгээр тогтоол, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 100, 101, 180, 181 дүгээр тогтоол

 

Зуслангийн газар эзэмшиж буй иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Дөрөв. Газрын кадастрын чиглэлээр хийх ажлууд

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж орчмын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, машины зогсоол, явган хүний зам, цэцэрлэгжилтийн талбай, авто болон явган зорчигчийн орц, гарц, СӨХ, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн эдэлбэр газар, авто замын улаан шугам, инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний хамгаалалтын бүс, ундны усны эх үүсвэрийн тэжээлийн мужид, барилгын норм дүрэм зөрчиж газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгосон, барилга байгууламж барих зөвшөөрөл олгосон нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжийг үргэлжлүүлэн судлах, холбогдох арга хэмжээг авах

НӨХГ

I-IV

улиралд

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НИТХ-ын 2012 оны 3/10 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2012 оны А/644 дүгээр захирамж

 

Газрын мэдээллийн сан дахь кадастрын зургийн мэдээллийг хянан шалгаж газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээгээр олгогдсон газраас илүү газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглалтын зөрчил болон газрын давхардлыг арилгах ажлыг үргэлжлүүлэх

НӨХГ

I-IV

улиралд

НИТХ-ын 2012 оны 3/10 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2012 оны А/644 дүгээр захирамж

Тав. Газрын зураглал, мэдээллийн технологийн чиглэлээр хийх ажлууд

 

Иргэд интернет цахим хуудас ашиглан газар өмчилж авах хүсэлтээ өгөх, цахим системээр жагсаалтаа харах, програм хангамж автоматаар өмчлөх газрын байршлын сонголтыг хийж, иргэдэд тэгш, шударга үйлчлэх ажлыг үргэлжлүүлэх

НМТГ, НӨХГ

I-IV

улиралд

Газрын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, Иргэдэд тэгш, шудрага үйлчлэх боломжийг ханган ажиллах

Зургаа. Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр хийх ажлууд

 

Иргэнд өмчлүүлсэн газарт үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ногдуулах

НӨХГ, дүүргийн Өмч газрын харилцааны албад

I-IV

улиралд

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны Газар

 

Нийслэлийн газрын төлбөрийн орлогын мэдээний бүртгэлийг боловсронгуй болгох, гүйцэтгэлийг хянах, газрын нэгдсэн мэдээллийн системд газрын төлбөрийн мэдээллийн сан үүсгэх

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны Газар

 

Нийслэлийн газрын үнэлгээг бодитой болгох зорилгоор зах зээлийн үнийн мэдээллийг дүүрэг тус бүрээр нэгтгэн цуглуулах, бүртгэл, мэдээллийн сан бий болгох ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны Газар

 

Иргэдийн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрын төлбөрийг тооцож төсөвт төвлөрүүлэх

Дүүргийн ӨГХА

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны Газар

ХОЁР. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Хүснэгт 2

2.1. АГААР ЦЭВЭР УЛААНБААТАР

Д/д

Дүүргийн нэр, хорооны дугаар

Газрын байршил

Зориулалт

Хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хариуцах байгууллага

0

1

2

3

4

5

6

2.1.1. Цэцэрлэгт хүрээлэн, бичил цэцэрлэг, гудамж талбайн тохижилт

 

Баянзүрх дүүргийн

20-р хороо

Гачуурт тосгон, Улаан эрэг орчимд

Цэцэрлэгт хүрээлэн

1.8

2016-2017

БЗДЗДТГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо

Нарангийн голын автобусны эцсийн буудалд

Тохижилт

0.2

I-IV улиралд

НХОГ, Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хороо

48-р байрны дундах авто зам дагуу

0.02

 

92 дугаар цэцэрлэг, Чин шилний үйлдвэрийн урд талд авто зам дагуу

0.02

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 17-р хороо

Дүүргийн Шүүхийн барилгын гадна талд

0.02

 

Сүхбаатар дүүргийн 15, 17-р хороо

Дамбадаржаагийн 79, 83 дугаар гудамжины хооронд

Цэцэрлэгт хүрээлэн

3.2

 

Хан-Уул дүүргийн 2-р хороо

Орон сууцны XIX хороолол, 10 дугаар байрны баруун талд

Тохижилт

0.012

 

Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо

Баянт-Ухаа 20 дугаар гудамж

0.7

 

Хан-Уул дүүргийн 9, 10-р хороо

Бурхантын хэсгийн 8-19 дүгээр гудамж

2.5

 

Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо

Морингийн давааны гэр хорооллын хойд талд

Хан-Уул цэцэрлэгт хүрээлэн

425.0

 

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо

Дэнжийн Хясааны хойно

Ногоон байгууламж

17.0

 

Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо

Нисэхийн аюулгүйн тойрог

Эрх чөлөөний хонхны цогцолбор

1.2

 

Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо

ХААИС-ийн чацарганы талбайн баруун талд

Цэцэрлэгт хүрээлэн

2.5

ХУДЗДТГ

 

Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Богдын музейн зүүн талд

0.7

 

Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо

Туул голын эрэг дагуу

1.0

 

Багануур дүүргийн 1-р хороо

Орон сууцны 1-5 дугаар байрны дунд

Тохижилт

1.0

БНДЗДТГ

 

Орон сууцны 6-9 дүгээр байрны дунд

0.8

 

Багануур дүүргийн 3-р хороо

Орон сууцны 48-54 дүгээр байрны дунд

0.7

 

Орон сууцны 24-31 дүгээр байрны дунд

1.1

 

Орон сууцны 40-47 дугаар байрны дунд

1.1

 

Багануур дүүргийн 4, 5-р хороо

5 дугаар хорооны 3 замын уулзвараас 4, 5 дугаар хорооны 4 замын уулзвар хүртэл

Тохижилт

1.1

I-IV улиралд

НХОГ

 

Багануур дүүргийн 5-р хороо

ЭМН-ийн уулзвараас 1, 4, 5 дугаар хорооны 3 замын уулзвар хүртэлх авто дам дагуу

0.5

 

Налайх дүүргийн 3-р хороо

Багахангай чиглэлийн авто замын баруун талд

Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн

7.0

НЕТГ

 

Баянзүрх дүүргийн

26-р хороо

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд

Ботаникийн парк байгуулах

3.0

НБОНХГ

 

Чингэлтэй дүүргийн

14-р хороо

Хайлаастын 20 дугаар гудамжинд

Гудамж талбайн тохижилт

0.49

ЧДЗДТГ

 

Чингэлтэй дүүргийн

17-р хороо

Хорооны цогцолбор барилгын урд талд

0.19

 

Чингэлтэй дүүргийн

18-р хороо

Хорооны цогцолбор барилгын хойд талд

0.17

 

Чингэлтэй дүүргийн

19-р хороо

Хорооны цогцолбор барилгын зүүн талд

0.72

Бүгд

473.7

   

2.1.2. Амралт, аялал жуулчлал, экологийн чиглэлээр

 

Баянгол дүүргийн 16-р хороо

Гандантэгчинлэн хийд орчимд

Гандан соёлын аялал жуулчлалын төсөл

14.2

2016-2020

НАЖГ

 

Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд

Усан парк

8.0

I-IV улиралд

 

Баянзүрх уулын Дунд давааны ам,

Экологийн гарц байгуулах

189.8

НБОНХГ

 

Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо

Хуандайн ам

2101.9

 

Баянзүрх дүүргийн 21-р хороо

Дарь эх аялал жуулчлал, амралт зугаалгын цогцолбор

Аялал жуулчлал

19.5

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 23, 30-р хороо

Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэн

Амралт аялал жуулчлал

17.0

 

Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо

Вива сити орон сууцны хорооллын баруун талд

Усан парк

8.0

НАЖГ

 

Налайх дүүргийн 6-р хороо

Горхи, Тэрэлжийн байгалийн

цогцолбор газарт

Монгол адууг сурталчилсан музей, морин аялал бүхий цогцолбор

50.0

2016-2020

 

Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд

Музей

0.5

I-IV улиралд

НЗДТГ

Дүн

2408.9

   

2.1.3. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах

 

Баянзүрх дүүргийн 20, 23, 28-р хороо

Хужирбулан хороолол

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах

467.5

I-IV улиралд

НЕТГ

 

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

31 дүгээр хороолол

876.4

 

Баянзүрх дүүргийн 9, 10, 23-р хороо

Үйлдвэр 4 нэгж хороолол

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах

688.8

I-IV улиралд

НЕТГ

 

Баянзүрх дүүргийн 10, 12-р хороо

18 дугаар хороолол

281.0

 

Баянзүрх дүүргийн 8, 10, 16, 17-р хороо

16 дугаар хороолол

259.0

 

Баянзүрх дүүргийн 9, 17, 19, 24-р хороо

17 дугаар хороолол

226.2

 

Баянзүрх дүүргийн 9, 19, 22, 24-р хороо

Шархад нэгж хороолол

441.0

 

Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 5, 21, 27-р хороо

Дарь-Эх нэгж хороолол

501.9

 

Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 5, 19, 27-р хороо

10 дугаар нэгж хороолол

240.02

 

Баянзүрх дүүргийн 4, 5, 7, 22-р хороо

15 дугаар нэгж хороолол

129.8

 

Баянзүрх дүүргийн 13, 14, 26-р хороо

14 дүгээр хороолол

220.0

 

СХД-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 25, 28, 31, БГД-9, 10, 11, 22, 23, ЧД-7-р хороо

Баянхошуу нэгж хороолол

1619.9

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 24,26-р хороо

Толгойт нэгж хороолол

1244.4

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төв

106.0

 

Сүхбаатар дүүргийн 12, 13-р хороо

9 дүгээр нэгж хороолол

114.4

 

Сүхбаатар дүүргийн 15, 16, 17-р хороо

Дамбадаржаа нэгж хороолол

1193.9

 

Чингэлтэй дүүргийн 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-р хороо

Хайлааст нэгж хороолол

739.0

 

Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 19-р хороо

Чингэлтэй нэгж хороолол

869.0

 

Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16-р хороо

Нисэх, Яармагийн суурьшлын бүсэд

Гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах ХЕТ боловсруулах

650.0

ХУДЗДТГ

 

Сүхбаатар дүүргийн 7, 8,11-15-р хороо

Санзайн зуслангаас Туул гол хүртэл Сэлбэ гол дагуу

ХЕТ-ний зураг төсөл боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажил эхлүүлэх

1866.6

СБДӨГХА

Дүн

12734.8

   
               

2.1.4. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх

 

Баянгол дүүргийн 10, 11, 22-р хороо

Орон сууцны Бичил VII хорооллын А, Б, В хэсэг

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх

93.2

I-IV улиралд

Гэр хорооллын хөгжлийн газар

 

БГД-ийн 11, ЧД-ийн 7, 8-р хороо

МҮОНРТ орчмын орон сууцны хороолол

27.0

 

Баянгол дүүргийн 16-р хороо

Гандантэгчинлэн хийд орчмын амины сууцны хороолол

42.1

 

Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо

Дарь-Эх орчмын амины сууцны хороолол

20.0

 

Баянзүрх дүүргийн 2, 4-р хороо

Мамбадацан хийд орчмын орон сууцны хорооллын А, Б, В хэсэг

70.0

 

Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо

Жанжин клуб орчмын орон сууцны хороолол

15.2

 

А, Б, В, Г, Д, Е хэсэг

161.4

 

Баянзүрх дүүргийн 13, 14-р хороо

Орон сууцны ХIV хорооллын А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И хэсэг

235.0

 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хороо

Батлан хамгаалах Их сургууль орчмын орон сууцны хорооллын А, Б хэсэг

93.8

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 20-р хороо

Цэргийн хотхон орчмын орон сууцны хорооллын А, Б хэсэг

54.8

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6, 7-р хороо

Ханын материал орчмын Хотын захиргаа болон орон сууцны хорооллын А, Б1, Б2, В, В1, Г, Г1 хэсэг

130.0

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 10-р хороо

Арьс ширний ажилчдын байр орчмын орон сууцны хороолол

11.5

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28-р хороо

105 дугаар сургууль орчмын амины болон орон сууцны хороолол

3.8

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 30-р хороо

Орон сууцны I хороолол орчмын Амины сууцны хороолол

11.0

 

Сүхбаатар дүүргийн

9, 10, 11, 12-р хороо

Орон сууцны VII хорооллын А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ё1, Ж, З, И, Й, К, К1, Л, М, Н, О, Ө, Ш, Ү хэсэг

210.0

 

Сүхбаатар дүүргийн

15-р хороо

Дамбадаржаа орчмын Орон сууцны хороолол

13.0

 

Сүхбаатар дүүргийн 17-р хороо

Дамбадаржаалин хийд орчмын Орон сууцны хороолол

7.6

 

Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо

Яармагийн 1 дүгээр буудал орчмын орон сууцны хороолол

16.5

 

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо

Сонсголон орчмын орон сууцны хорооллын

А, Б хэсэг

26.5

 

Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо

МҮОНРТ орчмын орон сууцны хороолол

11.4

 

Чингэлтэй дүүргийн

7, 8, 9, 10-р хороо

Дэнжийн 1000 орчмын орон сууцны хорооллын А, Б, В, Г хэсэг

145.0

 

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хороо

72 дугаар сургууль орчмын орон сууцны хороолол

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх

15.0

I-IV улиралд

Гэр хорооллын хөгжлийн газар

 

Налайх дүүргийн 7-р хороо

Орон сууцны хорооллын А, Б хэсэг

31.5

НЕТГ

 

Баянгол дүүргийн 9-р хороо

Горькийн 1-7 дугаар гудамж 218 нэг талбарт

11.5

БГДЗД

 

Баянгол дүүргийн 11-р хороо

Зүүн Нарангийн 1-6, Баруун Ард Аюушийн 6, 7-р гудамж 220 нэгж талбар

11.5

Дүн

1468.3

   

БҮГД

17085.7

   

2.1.5. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууц, барилга байгууламжийг буулган шинэчлэн барилгажуулах

 

Баянгол дүүргийн 1-р хороо

Орон сууцны 10, 11, 12-р байр

Шинэчлэн барилгажуулах зураг төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

0.51

I-IV улиралд

НЕТГ, БГДЗД

 

Орон сууцны 13, 14, 15, 16-р байр

0.39

 

Орон сууцны 17, 18, 20-р байр

0.35

 

Баянгол дүүргийн 2-р хороо

Орон сууцны 1, 2, 3, 5, 6, 7-р байр

3.4

 

Баянгол дүүргийн 3-р хороо

Орон сууцны 22, 23, 24, 37-р байр

0.8

 

Орон сууцны 21, 35, 36-р байр

0.41

 

Баянгол дүүргийн 4-р хороо

Орон сууцны 1, 2, 3-р байр

0.67

 

Орон сууцны 4, 5, 6-р байр

0.3

 

Орон сууцны 7, 8, 9-р байр

0.67

 

Баянгол дүүргийн 20-р хороо

Орон сууцны ТТЭ-37, ОС-8, АТ-12, БХН-30, БХН-2-27, БХН-48 дугаар байр

2.24

 

Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо

Орон сууцны 1, 2,5,8,9

0.84

НЕТГ, БЗДЗДТГ

 

Баянзүрх дүүргийн 16-р хороо

Орон сууцны 5, 16, 24-р байр

0.51

 

Орон сууцны 21, 22, 27-р байр

0.51

 

Орон сууцны 6,7,8-р байр

0.43

 

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын хуучин барилга

Контор

0.3

НЭЗХГ

 

Хан-Уул дүүргийн 2-р хороо

БҮК-ийн 53, 54 дүгээр байр, “Ариун туул” СӨХ

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг буулган шинэчлэн барилгажуулах

0.42

НЕТГ,

ХУДЗДТГ

 

Нэхмэлийн 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 16 дугаар байр, “Ажилчин” СӨХ

2.05

 

Нэхмэлийн 15,19 дүгээр байр, “Ажилчин” СӨХ

0.56

 

Нэхмэлийн 3, 4, 8, 9 дүгээр байр, “Ажилчин” СӨХ

1.19

 

Нэхмэлийн 12, 13, 17, 18 дугаар, “Ажилчин” СӨХ

0.86

 

Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо

Арьс ширний 25, 26 дугаар байр, “Ажилчин” СӨХ

0.38

 

Хүүхдийн 4-р клиник сувилалын барилга

0.31

 

Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо

Нисэхийн 34, 35 дугаар байр, “Буянт-ухаа” СӨХ

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг буулган шинэчлэн барилгажуулах

0.52

I-IV улиралд

НЕТГ,

ХУДЗДТГ

 

Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо

32 дугаар сургуулийн барилга

0.76

 

Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо

Биокомбинатын 39 дүгээр байр, “Био” СӨХ

0.26

 

Налайх дүүрэг 2-р хороо

24, 25, 26, 27, 29, 30, дугаар орон сууцны байр, Дэвшил-6 СӨХ

1.2

НЕТГ, НДЗДТГ

Дүн

20.84

   

2.1.6. Газрын элэгдэл, эвдрэл, доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх газрын байршил, хэмжээ

Д/д

Дүүргийн нэр

Байршил

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

Газрын хэмжээ /га/

Хийгдэх ажил

Нөхөн сэргээлт хийх хөрөнгийн хэмжээ /сая.төг/

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улиралаар/

Хариуцах байгууллага

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо

Гачуурт тосгоны Дээндий, Хуандай, Шар хоолой аманд

Ойн сан

300

Ойжуулалт хийх

208.50

       

НБОНХГ

2

Нийслэлийн хэмжээнд

Нийслэлийн ногоон бүсэд

4500

ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх, устгах

140.00

       

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо

3 булгийн эхийг хашиж хамгаалах

Усны сан газар

0.5

Булгийн эхийг хамгаалж тохижуулах

15.00

       

4

Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо

Түргэний гол дагуу

ХАА-н газар

10

Ногоон зурвас байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх

20.00

       

5

Хан-Уул, Сонгинохайрхан Налайх дүүрэгт

Туул гол дагуу түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож байгаа газруудад

Уурхайн эдэлбэр газарт

30

Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт

Ашиглагчийн хөрөнгөөр

       

7

Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо

Тоосгоны үйлдвэр орчим

Хот, тосгон бусад суурины газар

9.4

Нөхөн сэргээлт

500.00

       

СБДӨГХА

Дүн

4849.9

 

883.5

         

2.2. АМИНЫ СУУЦТАЙ УЛААНБААТАР

2.2.1. Иргэдийн одоо эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх

Д/д

Дүүрэг

Хорооны дугаар

Байршил, нэгж талбарын дугаар

Иргэдийн тоо

Газрын хэмжээ /га/

Зориулалт

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллга

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Баянзүрх

11

Товчооны гудамж

22

1.1

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, БЗДӨГХА

 

20

Улиастайн их цуурай

15

0.9

Дүн

37

2

 
 

Багануур

1

Жишиг хороолол

100

6

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, БНДӨГХА

 

5

Залуус хэсэг

100

3

Дүн

200

9

 
 

Хан-Уул

14

Өлзийт дэнжийн гудамж

15

0.75

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, ХУДӨГХА

Дүн

15

0.75

 
 

Сүхбаатар

16

Тоосгоны үйлдвэр 1 дүгээр хэсэг

55

2.75

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, СБДӨГХА

 

Тоосгоны үйлдвэр 2 дугаар хэсэг

18

1.15

Дүн

73

3.9

     
 

Сонгинохайрхан

21

Мандарваа хотхон

50

3.5

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, СХӨГХА

 

22

Баян туруун

50

3.5

 

22

Тахилтын замын баруун урд хэсэг, Хилчний 44-р гудамж

20

1.4

 

22

0151-р цэргийн ангийн ард, Хилчний 69-р гудамж

25

1.75

 

22

Тахилтын Хилчинтэй нийлсэн хэсэг

25

1.75

 

22

Тахилтын цахим өмчлөлөөс хасагдсан хэсэг

20

1.4

Дүн

190

13.3

     
 

Баянгол

9

Горькийн гудамж

10

0.4

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ,

БГДӨГХА

 

10

Зүүн Нарангийн хэсэг

10

0.4

 

11

Зүүн Ард Аюушийн гудамж

5

0.2

 

20

Сүрлэн ногооны айлууд

10

0.4

 

21

Горькийн гудамж

15

1.6

 

22

Зүүн Нарангийн хэсэг

25

1

 

23

Зүүн Ард Аюушийн гудамж

15

0.6

Дүн

90

4.6

 

БҮГД

605

33.55

     

2.2.2. Шинэ суурьшлын бүсэд цахим хэлбэрээр өмчлүүлэх

 
 

Сонгинохайрхан

22

Тахилтын ам

Хаягийн зургийн дагуу

87.0

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, СХДӨГХА

 
 

21

Дэлгэр булгийн ам

230.1

 
 

21

Цагаан бургас уулын энгэр

165.4

 
 

21

Баян цагаан овооны урд

124.4

 
 

21

Хуйн хөндий

135.8

 
 

21

Мухарын ам

228.3

 
 

21

Нарийний голын хөндий

491.8

 
 

21

Өвөр тарвагатайн хөндий

113.6

 
 

21

Шар хөтлийн ам, Хадатын зүүн ам

366.0

 
 

21

Ар тарвагатайн ам

174.5

 
 

21

Бүрдийн ам

350.3

 
 

21

Богинийн хоолой

178.3

 

Дүн

 

2645.2

       
 

Хан-Уул

12

Шанд толгойн баруун хөндий

Хаягийн зургийн дагуу

9.6

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, ХУДӨГХА

 
 

13

Үнсгэний хөндий

73.3

 
 

13

Эмгэнт уулын урд энгэр

338.7

 

Дүн

 

421.6

       
 

Налайх

3

Баянбүрдийн хөндий

Хаягийн зургийн дагуу

380.5

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, НДӨГХА

 
 

3

Налайхын хөндий

484.2

 
 

3

Шивээт ухаа

1231.6

 
 

5

Мааньт ухаа

1565.4

 

Дүн

 

3661.7

       
 

Багахангай

1

Бор тал

Хаягийн зургийн дагуу

614.3

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, БХДӨГХА

 
 

1

Билүүтийн хушууны баруун хөндий

143.7

 
 

1

Авдар толгойн урд хөндийн 1-р хэсэг

33.5

 
 

1

Авдар толгойн урд хөндийн 2-р хэсэг

267.7

 
 

1

Авдар толгойн урд хөндийн 3-р хэсэг

39.7

 
 

1

Хээхэрийн хоолой

235.4

 
 

1

Алтгант толгойн 1-р хэсэг

23.0

 
 

1

Алтгант толгойн 2-р хэсэг

29.6

 
 

1

Алтгант толгойн 3-р хэсэг

808.7

 
 

1

Алтгант толгойн 4-р хэсэг

410.6

 
 

1

Алтгант толгойн 5-р хэсэг

32.7

 
 

1

Алтгант толгойн 1-р хэсэг

193.0

 
 

2

Алтгант толгойн 2-р хэсэг

35.1

 
 

2

Баруун урт голын баруун хөндий

241.9

 
 

2

Баруун урт голын зүүн хөндий 1-р хэсэг

223.5

 
 

2

Баруун урт голын зүүн хөндий 2-р хэсэг

46.7

 
 

2

Билүүтийн хушууны зүүн хөндий

421.1

 

Дүн

 

3800.2

       
 

Багануур

1

Рашаант толгойн урд энгэрийн 1-р хэсэг

Хаягийн зургийн дагуу

17.2

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, БНДӨГХА

 
 

1

Нарийн нуурын 1-р хэсэг

18.9

 
 

1

Рашаант толгойн урд энгэрийн 3-р хэсэг

57.5

 
 

1

Рашаант толгойн урд энгэрийн 4-р хэсэг

160.6

 
 

1

Рашаант толгойн урд энгэрийн 5-р хэсэг

124.8

 
 

1

Рашаант толгойн урд энгэрийн р 6-р хэсэг

163.8

 
 

1

Нарийн нуурын 2-р хэсэг

174.7

 
 

1

Рашаант толгойн урд энгэрийн 7-р хэсэг

18.6

 
 

5

Нарангийн тардагийн 1-р хэсэг

94.3

 
 

5

Нарангийн тардагийн 2-р хэсэг

93.0

 
 

5

Нарангийн тардагийн 3-р хэсэг

204.3

 
 

5

Нарангийн тардагийн 4-р хэсэг

118.0

 
 

3

Нарийн тал

74.3

 
 

3

Төмөр өлгий уул

558.3

 
 

3

Хэвтээ ухаа

2518.3

 
 

2

Нарийн талын 1-р хэсэг

370.6

 
 

2

Нарийн талын 2-р хэсэг

318.7

 
 

2

Нарийн талын 3-р хэсэг

56.1

 
 

2

Улаан ухаагийн 1-р хэсэг

56.6

 
 

2

Нарийн талын 4-р хэсэг

459.9

 
 

2

Улаан ухаагийн 1-р хэсэг

581.1

 
 

2

Хадан хошууны энгэр

313.3

 
 

2

Баруун хавцал толгой

81.4

 
 

4

Рашаант толгойн урд энгэрийн 7-р хэсэг

21.6

 
 

4

Нарангийн урд ухаа

1587.4

 
 

4

Мухар сайрын дэнжийн баруун талд 1–р хэсэг

142.4

 
 

5

Мухар сайрын дэнжийн баруун талд 2–р хэсэг

262.7

 
 

5

Хүрээт дов

63.0

 
 

5

Баруун Байдлаг голын хойд эрэг

1584.5

 
 

5

Нарангийн ухаа

885.7

 
 

1

Байдлаг голын урд эрэг

607.5

 
 

4

Бяцханы булаг

178.2

 

Дүн

 

11967.3

         

Цахим өмчлөлийн нийт дүн

 

22496.3

         

НИЙТ ДҮН

 

22529.85

         
 

2.2.3. Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэх газарт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

 
 

Багахангай

1

Үнэгтэйн гэр хорололд

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу

2.1

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

I-IV улиралд

НӨХГ, БХДӨГХА

 

2

Шинэ суурьшлын бүсэд

3.5

 

Баянзүрх

11

Дунд давааны аманд, Эмийн ургамалын задгайд

14.5

НӨХГ, БЗДӨГХА

 

Хан-Уул

14

Гавьжийн шандын эхэнд

/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 дугаар хороодод байгаа мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх/

10.0

ХУДЗДТГ

 

Чингэлтэй

11

Нуурын 22, 23 дугаар гудамжинд

5.4

НӨХГ, ЧДӨГХА

Дүн

 

35.5

     

2.2.4. Гэр хорооллын газрын шинэчлэн зохион байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх

 

Баянгол дүүргийн 23-р хороо

Шинэ шийдэл талбарт

Гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх

10

I-IV улиралд

“Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл” ОНӨҮГ

 

Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо

Цайз хотхон талбарт

12

 

Баянзүрх дүүргийн 27-р хороо

Дарь Эх хотхон талбарт

16

 

Сонгинохайрхан дүүргийн

11-р хороо

Эхлэл талбарт

9.7

 

Сонгинохайрхан дүүргийн

23-р хороо

Оргил талбарт

23.7

 

Сүхбаатар дүүргийн 13-р хороо

Есөн Эрдэнэ талбарт

9.5

 

Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо

Нарлаг Буянт ухаа талбарт

18.4

 

Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороо

Ивээл талбарт

9.2

Дүн

 

108.5

   

2.2.5. Инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн зориулалтаар

Д/д

Дүүрэг, хорооны нэр

Газрын байршил

Зориулалт

Газрын хэмжээ, га

Хугацаа

Хариуцах байгууллага

0

1

2

3

4

5

6

2.2.5.1. Цэвэр ус, ариутгах татуурга

 

Баянзүрх дүүргийн 4-р хороо

Жуковын салбар бохир усны шугам /403 метр /

Бохир усны шугамын өргөтгөл

0.2

I-IV улиралд

НЕТГ

 

Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо

Мамба дацан орчимд / 4 га /

Зүүн хойд бүсийн усан сангийн өргөтгөтгөл

4.0

 

Баянзүрх дүүргийн 1,3,7-р хороо

Туул Жин пангаас Зүүн дөрвөн зам хүртэл / 980 метр /

12а, 12б бохир усны Ф250 шугамын өргөтгөл

0.49

УСУГ

 

Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо

Батлан хамгаалах яамны хойд талд /800 метр/

Ф-250 мм цэвэр усны шугамын шинэчлэлт

0.4

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 28-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

Цэвэр, бохир усны гол ба салбар шугам

28.3

НЕТГ

 

30.0

 

СХД-ийн 11-р хороо БГД-ийн 9, 10-р хороо

3, 4-р хорооллын усан сангаас 105-р сургууль хүртэл

Усан сангаас буух, өгсөх шугам

11.4

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 6, 23-р хороо

Ханын материал-Баруун дүүргийн усан сангийн буух шугамыг 21-р хорооллын уулзвар хүртэл/1200 метр /

Цэвэр усны шугамын өргөтгөл

1.2

НХОГ, НЕТГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 31-р хороо

Дэнжийн задгайн 19 дүгээр гудамжны урд талд

Усан сан

0.2

УСУГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2-р хороо

Орбитын 59 дүгээр гудамжинд

0.2

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо

Төв цэвэрлэх байгууламж орчимд

Төв цэвэрлэх байгууламжийн засвар, шинэчлэл

62.0

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 18, 19, 27-р хороо

21-р хорооллоос Ар жанар хүртэл

Цэвэр усны шугамын өргөтгөл

1.4

 

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо

Атланта ф80мм, 380 м урттай цэвэр усны шугамыг ф 150 мм болгож өргөтгөх

0.38

НЕТГ, НХОГ

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу

Цэвэр, бохир усны гол ба салбар шугам

16.4

НЕТГ

 

13.2

 

2.2

 

Чингэлтэй дүүргийн 5, 9-р хороо

Тасганы овоонд

Тасганы усан сангаас буух цэвэр усны ф500мм-ийн шугамыг ф600мм болгож өргөтгөх

1.0

НЕТГ, УСУГ

 

Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг

Цэцэг төвийн урд уулзвараас Багшийн Их сургуулийн уулзвар хүртэл

Цэвэр усны ф150мм-ийн шугамыг ф300мм болгож өргөтгөх

2.58

I-IV улиралд

НЕТГ, НХОГ

 

Хан-Уул дүүргийн 2-р хороо

Нэхмэлийн шар байрны урд талд

Цэвэр усны шугамын өргөтгөл

0.33

НХОГ

 

Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо

Зайсангийн аманд

Тохируулах усан сангийн W=2x500m3-ийн барилга угсралт

1.0

НЕТГ

 

Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Зайсангийн гүүрний хойд талд

Цэвэр усны өргөх насос станц

0.004

 

Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо

Зайсангийн амны суурьшлын бүсэд

Усан хангамжийн кольцо шугам

5.3

 

Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо

Морингийн гэр хорооллын зүүн хойд талд

Цэвэрлэх байгууламж

50.0

БХБЯ

Дүн

232.18

   

2.2.5.2. Дулаан хангамж

 

Баянгол дүүргийн 1, 3-р хороо

Алтай хотхоны хойд талаас Барс худалдааны төвийн зүүн тал хүртэл 3г магистраль 2ф400, ф600-г ф700 болгон өргөтгөх

Дулааны шугамын өргөтгөл

0.7

I-IV улиралд

НЕТГ

 

БГД-ийн 20-р хороо, ХУД-ийн 6, 7-р хороо

ТЭЦ-4-өөс Туул гол дагасан ф600/500-ийн шугамыг 13-р магистраль шугамтай холбох

Дулааны шугам

2.3

 

Баянгол дүүргийн 1, 2, 4, 5-р хороо

Саппорогийн уулзвараас МҮЭСТО-ны уулзвар хүртэл

Дулаан хангамжийн 11-ийн Г, Д шугам

2.6

НЗДТГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 28-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

Дулааны шугам

21.2

НЕТГ

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

12.8

 

Чингэлтэй дүүргийн 1, 4-р хороо

УИД-ийн зүүн талын уулзвараас ТЭДИ төвийн уулзвар хүртэл

Дулааны шугамын өргөтгөл

0.6

НЗДТГ

 

Баянзүрх дүүргийн 10, 11, 23, 28, 9-р хороо

Ургах наран хорооллын баруун талаас Хужирбулан, Шархад, Ботаник хүртэл

ТЭЦ-5 дулааны станцын гол шугам

28.0

НЕТГ

 

Баянгол дүүргийн 11-р хороо

Баруун тасганы 2-р гудамжинд

Орон сууцны МҮОНРТ орчмын хорооллын Ус, дулаан дамжуулах төв

0.008

Дэд бүтэц төсөл

 

Чингэлтэй дүүргийн 8-р хороо

Баруун тасган А гудамжинд

0.008

 

Дунд тасган 2-р гудамжинд

0.008

 

Дунд тасган 7-р гудамжинд

0.008

 

Дунд тасган 9-р гудамжинд

0.008

 

Баруун тасган 9-р гудамжинд

0.008

Дүн

67.53

   

2.2.5.3. Цахилгаан хангамж

 

СХД-ийн 11, 28,

ЧД-ийн 7-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу 110/35/10 кВ-аас 35/10 кВ-ын шугам татах

Цахилгаан дамжуулах кабель шугам

6.0

I-IV улиралд

НЕТГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 4, 7, 24, 26-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу 35/10 кВ-аас РП хүртэл 10 кВ-бн ЦДКШ

3.4

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 24-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу РП-ээс ХТП хүртэл 10 кВ-ын ЦДКШ

26.5

I-IV улиралд

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25-р хороо

Баянхошууны зүүн салааны Одонтын 12-р гудамжны урд талд 35/6 кВ-ын 2*10 МВА дэд станц, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ ЦДАШ

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц

1.0

НЕТГ, ЗАА, ЭХЯ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 26-р хороо

Улаанчулуутын хогийн цэгийн зүүн урд талд Ханын материал орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2x16 МВА чадалтай дэд станц, 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай 2x5.5 км ЦДАШ

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц

1.0

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 10 кВ-ын ЦДКШ /29 км/

Цахилгаан дамжуулах кабелийн шугам

29.0

НЕТГ

Дүн

68.25

   

2.2.5.4. Мэдээлэл холбоо

 

Баянзүрх дүүргий 11-р хороо

Баянзүрхийн товчооноос Налайх дүүрэг хүртэл

4 яндантай, худагтай холбооны шугамын зураг төсөл

20.0

I-IV улиралд

НЕТГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28, Чингэлтэй дүүргийн 7, 8-р хороо

Телевизийн эцсээс Баянхошуу авто зам дагуу

4.0

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20, 32-р хороо

Өнчин цагаанаас Норд бенз хүртэл

4.5

МХС-ТӨК-ийн Хотын сүлжээний газар

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 28-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

Шилэн кабель

31.1

НЕТГ

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

Холбооны шугам

8.06

 

Хан-Уул дүүргийн 10,12-р хороо

Буянт-ухаа 1 хорооллоос Биокомбинат хүртэл

4 яндантай худаг сувагчлалын байгууламжийн угсралт, зураг төсөл

7.4

“МХС” ТӨК

 

Хан-Уул дүүргийн 10,14-р хороо

Буянт-ухаа 2 хорооллоос Өлзийт хороолол хүртэл

Шилэн кабеллийн шинэ трасс үүсгэн шилжүүлэх

12.2

 

Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо

Орон сууцны Буянт-ухаа хорооллын ХЕТ дагуу

АТС суурьлуулах угсралтийн ажил, зураг төсөл

0.08

Дүн

87.34

   

2.2.5.5. Үерийн далан

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 30-р хороо

Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын хажууд

Үерийн далан суваг, түүний хамгаалалтын бүсийг тогтоох

0.2

I-IV улиралд

НЕТГ, НХОГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 22-р хороо

Баянголын аманд

10.3

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 4, 7, 24, 26-р хороо

Баянхошуунд

Үерийн далан суваг, түүний хамгаалалтын бүсийг тогтоох

9.5

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10-р хороо

Баянхошуу дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

10.8

НЕТГ

 

Замын ус зайлуулах шугам

10.3

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

Үерийн сувгийн байгууламж

1.86

 

Замын ус зайлуулах шугам

4.64

 

Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо

Ногоон нуурын үерийн хамгаалалтын орчим /2,1 км/

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн засвар шинэчлэлт

2.1

 

Сүхбаатар дүүргийн 17-р хороо

Шинээр баригдаж буй сургууль цэцэрлэгийн баруун талд

Үерийн далангийн зураг төсөл боловсруулах, хамгаалалтын зурвасыг тогтоох

4.45

НХОГ

 

Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 6-р хороо

Арцат, Нүхтийн гудамжны хоорондох далан

8.9

 

Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 6, 7, 8-р хороо

Яармагийн зам дагуу

6.5

НЕТГ

 

Хан-Уул дүүрэг

10-р хороо

“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал чиглэлийн авто зам дагуу

0.25

НАЗГ

Дүн

69.8

   

БҮГД

524.5

   

2.3. АЖИЛ ОРЛОГОТОЙ УЛААНБААТАР

Д/д

Газар ашиглалтын бүс /Дүүрэг, хороо/

Эзэмшүүлж, ашиглуулах хэлбэр

Эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил

Зориулалт

Газрын хэмжээ /га/, /км/

Санал өгсөн байгууллага

Хугацаа

Дуудлага худалдаагаар

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар

Төсөвт байгуулагын зайлшгүй хэрэгцээнд

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3.1. Нийгмийн үйлчилгээний болон олон нийтийн барилга байгууламжийн чиглэлээр

 

Баянгол дүүргийн 20-р хороо

=

=

+

Хөсөг трейдийн зүүн урд талд

Замын цагдаагийн тасгийн байр

0.09

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар

I-IV улиралд

 

Баянгол дүүргийн 1-р хороо

=

=

+

Туушин ХХК-ийн хотхонд ХЕТ-ний дагуу

320 хүүхдийн сургууль, 100 хүүхдийн цэцэрлэг

ХЕТ-ний дагуу

БГДЗДТГ

 

=

=

+

Алтай хотхонд ХЕТ-ний дагуу

Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор

 

=

=

+

Мон мебель ХХК-ийн хотхонд ХЕТ-ний дагуу

640 хүүхдийн сургууль, 100 хүүхдийн цэцэрлэг

 

Баянгол дүүргийн 3-р хороо

=

=

+

Нарны хороололд ХЕТ-ний дагуу

960 хүүхдийн сургууль

 

Баянгол дүүргийн 4-р хороо

=

=

+

Материал импекс, Голден парк хотхонд ХЕТ-ний дагуу

Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Баянгол дүүргийн 20-р хороо

=

=

+

Солонго хороололд ХЕТ-ний дагуу

960 хүүхдийн сургууль, 300 хүүхдийн цэцэрлэг

 

=

=

+

Хар хорин хотхонд ХЕТ-ний дагуу

640 хүүхдийн сургууль, 100 хүүхдийн цэцэрлэг

 

Баянзүрх дүүргийн 9-р хороо

=

=

+

Тус хорооны гэр хорооллын газарт

Орчны агаарын чанарын хэмжилтийн станц

0.0035

НАЧА

 

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

=

=

+

Хонхорт

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт дадлагын төв

2.6

МУ-ын Хөдөмөрийн яам

 

Баянзүрх дүүргийн 15-р хороо

=

=

+

Бөхийн өргөөний зүүн талд

100 хүүхдийн цэцэрлэг

0.08

НБГ

 

Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо

=

=

+

Улаанбаатар дээд сургуулийн баруун талд

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв

0.04

НХГБХГ

I-IV улиралд

 

Баянзүрх дүүргийн

23-р хороо

=

=

+

Улиастайн гүүрний уулзварын зүүн хойд талд

Автобусны бааз

5.2

НТГ,

НӨХГ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо

=

=

+

Цагаан чулуутын аманд

Байгаль хамгаалагчийн байр

0.05

НБОНХГ

 

=

=

+

Шар хадны фермд

0.05

 

=

=

+

Гүнтийн Шар хадны аманд

0.05

 

=

=

+

Рашаант өртөөний урд талд

Улсын нөөцийн агуулах

8.0

МУ-ын Уул уурхайн яам

 

=

=

+

Хүй долоон худагт

Цагдаагийн хэсгийн байр

0.048

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24-р хороо

=

=

+

Баянхошуу дэд төвд

Инноваци, R and D судалгаа хөгжлийн төв

0.25

НЭЗХГ

 

Сүхбаатар дүүргийн 13-р хороо

=

=

+

Өрхийн эмнэлгийн газарт

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв

0.05

НХГБХГ, НХОГ

 

Сүхбаатар дүүргийн

1-р хороонд

=

=

+

Баянгол зочид буудлын баруун талд

Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн нэгдсэн цогцолбор

0.06

СБДЗДТГ

 

Сүхбаатар дүүргийн

5-р хороонд

=

=

+

6-р сургуулийн хашааны зүүн урд талд

0.02

 

Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо

=

=

+

Самбалхүндэв дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун урд талд

Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн салбар

0.15

НЭМГ

 

Чингэлтэй дүүргийн 15-р хороо

=

=

+

72-р сургуулийн зүүн урд талд

Хүүхдийн эмнэлэг

0.3

 

Чингэлтэй дүүргийн 16-р хороо

=

=

+

Хайлаастын автобусны эцсийн зогсоол орчимд

Өвлийн спортын цогцолбор

8.1

НХОГ

 

=

=

+

Зөөврийн худаг

0.03

УСУГ

 

Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороо

=

=

+

Чингэлтэйн зуслан, Бөө мөргөлийн зүүн талд

Ахмадын сувилал

1.0

НЭЗХГ

 

Хан-Уул дүүргийн 12-р хороо

=

=

+

Биокомбинатад

Байгаль хамгаалагчийн байр

0.05

НБОНХГ

 

=

=

+

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв

0.12

МУ-ын Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам,

НХГБХГ

 

=

=

+

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асрамж, сувилалын төв

0.12

 

Хан-Уул дүүргийн 12-р хороо

=

=

+

Биокомбинатад

Ахмадын асрамж хөгжлийн төв

0.12

МУ-ын Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам,

НХГБХГ

I-IV улиралд

 

=

=

+

Залуучуудын хөгжлийн төв

0.12

 

Хан-Уул дүүргийн

5-р хороо

=

=

+

Наадамчдын зам дагуу

Хүүхдийн эмнэлэг

0.3

НХОГ

 

Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо

=

=

+

Морингийн зам дагуу

Ариутгал халдваргүйтгэлийн цэг

0.01

НЭМГ

 

Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо

=

=

+

Буянт Ухаа 1 хорооллын хойд талд

Нисэх дэх цагдаагийн хэсгийн байр

0.09

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар

 

Хан-Уул дүүргийн

10-р хороо

=

=

+

Морингийн гэр хорооллын урд талд

Шатрын ордон

0.4

Монголын шатрын холбоо

 

=

+

=

Төв аймаг чиглэлийн авто замын баруун талд

Кино урлагийн полигон

5.0

НЗДТГ

 

Багануур дүүрэгт

=

=

+

Нацагдоржийн гудамжинд, Боловсрол цогцолбор сургуулийн 4 дүгээр байрны баруун талд

Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв

0.16

МУ-ын Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам

 

=

=

+

Ахмадын асрамж хөгжлийн төв

0.16

 

=

=

+

Залуучуудын хөгжлийн төв

0.16

 

=

=

+

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв

0.16

 

Багануур дүүргийн 1-р хороо

=

=

+

Орон сууцны 3 дугаар байрны хойд талд

Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн байр

0.55

НХОГ

 

Багануур дүүргийн 7-р хороо

=

=

+

Хуцаагийн голын аманд

Хүүхдийн зуслан

6.5

 

Нийслэлийн 9 дүүрэгт

=

=

+

Нийслэлийн хэмжээнд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу

Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төв

24.0

НХГ

 
 

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо

=

=

+

Нисэхийн товчооны урд

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын ажилчдын орон сууц

5.0

НӨХГ,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ

 

Дүн

 

69.49

   
                       

2.3.2. Үйлдвэрлэлийн чиглэлээр

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Баянзүрх дүүргийн

24-р хороо

=

=

+

Цагаан давааны хогийн цэгт

Хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрийн Эко парк

92.5

НЭЗХГ

I-IV улиралд

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 26-р хороо

=

=

+

Нарангийн энгэрт

174.6

НЭЗХГ, ЗАА

 

Багахангай дүүргийн 2-р хороо

=

=

+

Багахангай дүүргийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу

Аюултай хог хаягдал, зай дахин боловсруулах үйлдвэр

5.0

НЭЗХГ

Дүн

272.1

   
 

2.3.3. Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
   

Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо

=

+

=

Хуандайн аманд

Төмс хүнсний ногоо тариалах, фермерийн аж ахуй

5.0

НҮХААГ

I-IV улиралд

   

=

=

+

Төмс хүнсний ногоо тариалах

0.3

НХГБХГ

   

=

=

+

Хар усан тохойд

Загас үржүүлэгийн аж ахуй

10.0

НЭЗХГ

   

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо

=

=

+

Нарийны фермийн зүүн талын Сүмбэр хайрханы зүүн хойд талын Өвөр шар хоолойн хөндийд

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр

950.0

НҮХААГ

   

=

+

=

Тарвагатайн амны зүүн талд

Жимс жимсгэнэ

94.0

СХДӨГХА

   

=

=

+

Ар гүнтийн аманд

Хүлэмжийн аж ахуйн төв

2.0

НЭЗХГ

   

=

=

+

Үр тариа хүнсний ногооны үйлдвэр

5.0

   

Багануур дүүргийн

5-р хороо

=

=

+

Хэрлэн голын эрэгт

Мод үржүүлэг, жимс, жимгэнэ тариалах

500.0

НҮХААГ,

НӨХГ

 

Дүн

1188.3

   
 

БҮГД

1528.6

   

2.3.4. Дуудлага худалдааны зарчмаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын зориулалт, байршил, хэмжээ

Д/д

Газар ашиглалтын бүс /Дүүрэг, хороо/

Эзэмшүүлж, ашиглуулах хэлбэр

Эзэмшүүлэх, ашиглуулах

газрын байршил

Зориулалт

Газрын хэмжээ

/га/

Хугацаа

Хариуцах байгууллага

Дуудлага худалдаагаар

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар

Төсөвт байгуулагын зайлшгүй хэрэгцээнд

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

+

=

=

Улаанбаатар-Налайхын чиглэлийн автозамын хойд талд

Амины сууцны хороолол

3.46

I-IV улиралд

НӨХГ, БЗДӨГХА

 

+

=

=

Ногоон зоорьний баруун талд

Орон сууц

0.82

 

+

=

=

Хонхорын станцын зүүн хойд талд

Амины сууцны хороолол

25.69

 

+

=

=

3.77

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо

+

=

=

Баянголын аманд

Орон сууц худалдаа, үйлчилгээ

19.93

 

+

=

=

66.74

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо

+

=

=

Буян ХХК-ийн баруун урд талд

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

1.29

 

+

=

=

0.41

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо

+

=

=

Авто худалдааны цогцолборын орчимд

Шатахуун түгээх станц

0.3

НӨХГ, СХДӨГХА

 

+

=

=

0.25

 

+

=

=

0.25

 

+

=

=

22-ын товчооны автозам дагуу

Вагнер Ази ХХК-ийн урд талд

Үйлчилгээ

3.04

 

Хан-уул дүүргийн

8-р хороо

+

=

=

Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын урд талд

Амины орон сууц

5.0

НӨХГ, ХУДӨГХА

 

+

=

=

Яармагийн гэр хорооллын урд талд

Орон сууц, худалдаа, үйлчилгээ

7.74

 

+

=

=

9.47

 

+

=

=

6.8

 

+

=

=

5.52

 

+

=

=

5.61

 

+

=

=

0.9

 

+

=

=

1.42

 

+

=

=

1.91

 

Хан-уул дүүргийн 10-р хороо

+

=

=

Төв аймаг чиглэлийн автозам дагуу

Амины орон сууц

0.8

 

Хан-уул дүүргийн 10-р хороо

+

=

=

Төв аймаг чиглэлийн автозам дагуу

Амины орон сууц

1.0

I-IV улиралд

НӨХГ

ХУДӨГХА

 

+

=

=

Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын баруун урд талд

Орон сууц

0.83

 

+

=

=

0.39

 

Хан-уул дүүргийн

12-р хороо

+

=

=

10 дугаар сургуулийн зүүн талд

Сүм, хийд

0.4

 

+

=

=

326 дугаар цэргийн ангийн зүүн талд

Үйлчилгээ,орон сууц

2.2

 

+

=

=

Амины орон сууц

2.2

 

+

=

=

2.6

 

+

=

=

Гольфийн талбайн хойд талд

Фермерийн аж ахуй

1.0

 

+

=

=

Гацааны хэсэгт

2.0

 

+

=

=

Монголика амралтын урд талд

Амралт, сувилал

0.3

 

Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо

+

=

=

Шувуун фабрикийн зүүн талд

Амины орон сууц

1.54

 

+

=

=

Мод үржүүлэг

1.75

 

+

=

=

Шувуун фабрик чиглэлийн авто зам дагуу

Хүлэмж, усалгаатай талбайн тариалалт

2.0

 

+

=

=

1.4

 

+

=

=

26 дугаар сургуулийн хойд талд

Үйлчилгээ

0.95

 

+

=

=

1-р хэсгийн гэр хорооллын урд талд

0.97

 

Хан-Уул дүүргийн

14-р хороо

+

=

=

Бугын аманд

Амины орон сууц

5.0

 

Налайх дүүргийн

5-р хороо

+

=

=

Гандан уулын урд хэсэгт

Үйлдвэрлэл

1.0

НӨХГ

НДӨГХА

 

+

=

=

1.0

 

+

=

=

1.0

 

+

=

=

1.0

 

+

=

=

1.0

 

Багахангай дүүргийн 1-р хороо

+

=

=

Улаанбаатар Замын үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд

60.0

НӨХГ, БХДӨГХА

 

+

=

=

Алсын худгийн баруун хойд талд

Жимс жимсгэнэ, төмс хүнсний ногоо

5.0

 

+

=

=

Хээхрийн хоолойд

Мод үржүүлэг

2.0

 

Багахангай дүүргийн 2-р хороо

+

=

=

Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд

Үйлдвэрлэл

5.0

 

Багануур дүүргийн 3-р хороо

+

=

=

Зэвсэгт хүчний 252 дугаар цэргийн ангийн хойд талд

Худалдаа, үйлчилгээ

35.6

НӨХГ, БНДӨГХА

Дүн

310.25

   

2.3.5. Төсөл сонгон шалгаруулах зарчмаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын зориулалт, байршил, хэмжээ

  1. 48

Баянзүрх дүүргийн 20, 23-р хороо

=

+

=

Улиастайн ам, Шинэ суурьшлын бүсэд

Авто зам, инженерийн шугам сүлжээг барих төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

294.7

I-IV улиралд

НЗДТГ

Дүн

294.7

   

БҮГД

604.95

   
 

2.4. АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН УЛААНБААТАР

 

2.4.1. Авто зам, замын барилга байгууламжийн чиглэлээр

 

Д/д

Дүүрэг, хорооны дугаар

Байршил, нэгж талбарын дугаар

Хэмжээ

Зориулалт

Хариуцах байгууллага

Хугацаа

 

Урт /км/

Өргөн /м/

Талбай /га/

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2.4.1.1. Шинээр баригдах авто зам, замын байгууламж

   

Баянгол дүүргийн 2, 13, 15, 16-р хороо

Баруун 4-н зам, 25-р эмийн сангийн уулзвар, ахуй үйлчилгээний төв, Өргөө кино театрын уулзварууд

0.168

10

0.17

Газар доорх нүхэн гарц

НХОГ

I-IV улиралд

   

Баянгол дүүргийн 4-р хороо

Голден парк хотхонд

0.865

10

0.86

Авто зам шинээр барих

БГДӨГХА

   

Баянгол дүүргийн 9, 10, 22-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 11, 31-р хороо

ЕБ-ын 113-р сургуулийн замаас хойш шинээр баригдах хатуу хучилттай авто зам

2.4

40

9.6

НАЗГ

   

Сонгинохайрхан, Баянгол, Баянзүрх

Ханын материалын комбинат-Орон сууцны III, IV хороолол-Шар хад чиглэлд

19.5

20

39.0

   

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

Улиастайн уулзвараас Баянзүрхийн шалган бүртгэх товчоо хүртэл авто зам, Баянзүрхийн бетон гүүр

3.4 288 у/м

20

8.5

Авто зам гүүрийн барилга

   

Баянзүрх дүүргийн 14-р хороо

Нарантуул ОУХТ-ийн баруун уулзвар болон төмөр зам дээгүүрх 435у/м гүүрэн гарц

0.435

435у/м

20

0.87

   

Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо

Жанжин клубын харалдаа төмөр зам доогуурх явган зорчигч болон суудлын хөнгөн тэргэнд зориулсан нүхэн гарц, холбоос замын хамт

0.9

20

1.8

Нүхэн гарц

   

Баянзүрх дүүргийн

14, 26-р хороо

Нарны зам, Дүнжингаравын замыг холбосон авто зам, төмөр зам доогуурхи явган зорчигч болон суудлын хөнгөн тэргэнд зориулсан нүхэн гарц, холбоос замын хамт /Өгөөмөр худалдааны төвийн орчимд/

0.3

20

0.6

Авто зам шинээр барих

   

Баянзүрх дүүргийн 2, 27-р хороо

Улаан хуарангийн эцсээс Улиастайн эцэс хүртэлх шинээр төлөвлөж буй 3,7 км авто зам

3.7

100у/м

20

7.4

   

Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо

Гачууртын авто замаас Шархадны автобусны эцсийн зогсоол хүртэлх 4,27км авто зам, 97,3 у/м гүүр

4.3

97,3у/м

20

8.6

Авто зам, гүүр

НАЗГ,

НХОГ

I-IV улиралд

   

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

Хонхор тосгоны 1,79 км хатуу хучилттай авто замын барилгын төсөв

1.8

20

3.6

Авто зам шинээр барих

   

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо, Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо

Өвөр Гүнтийн авто зам

11.0

12

13.2

   

Сонгинохайрхан дүүргийн 23, 30, 31-р хороо Баянгол дүүргийн 21-р хороо

Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох 2,4км авто зам,16,1”5у/м,24,7у/м гүүрүүд олон түвшиний огтлолцлын хамт

2.4

40

9.6

   

Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо

Төмөр зам дээгүүр барих Толгойт Сонсголонгийн гүүрэн гарц

0.3

40

1.2

Гүүрэн гарц

   

Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороо

100 айлаас хойш Сэлбийн баруун эргээр Дарь-Эхийг Ногоон нуурын гудамжтай холбосон замтай холбох

2.798

20

5.6

Авто зам шинээр барих

   

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо

Замын цагдаагийн уулзварын олон түвшиний огтолцол

2.5

40

8.9

   

Сүхбаатар дүүргийн 11,12-р хороо

Дарь-Эхийн замыг Цагдаагийн гудамжтай холбох

0.4 48,7у/м

20

0.8

   

Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо

Хуурай мухарын амны шинээр барих авто зам

2.432

10

2.43

НЭЗХГ, СБДЗДТГ

   

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо

Яаралтай түргэн тусламжийн авто баазаас зүүн хойш Их тойруу, баруун хойш Их сургуулийн гудамжтай холбох

0.04

10

0.4

СБДЗДТГ

   

Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороо

Ногоон нуурын гудамжнаас16-р сургуулийн хойд талаар Цагдаагийн гудамж хүртэл авто зам

0.824

10

0.82

   

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн ХЕТ-ний дагуу

12.8

12

15.36

НАЗГ

   

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо

Оюутны гудамжнаас зүүн тийш Багшийн хөгжлийн ордны хойд тал хүртэл

0.25

10

0.25

СБДЗДТГ

   

Сүхбаатар дүүргийн 10-р хороо

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн зүүн талаар хойш орон сууцны 12,32б,4б,11,г 32-р байрны дундуур Цагдаагийн гудамж хүртэл

0.77

10

0.77

   

Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо

Хувьсгалчдын Г гудамжны жалганы дээд талд

27.72 у/м

10

0.027

Гүүр

ЧДЗДТГ

   

Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо

Телевизийн шинэ эцсээс далан давхарын замтай холбох авто зам

0.53

20

1.06

Авто зам шинээр барих

ЧДЗДТГ

 
   

Далан давхарын замаас цэцэрлэгийн барилга хүртэл Хувьсгалчдын Г гудамжны авто зам

0.11

20

0.22

I-IV улиралд

   

Чингэлтэй дүүргийн 7, 10-р хороо

Хувьсгалчдын зам гудамжнаас Мон матрас, 7, 10-р хорооны 28-29 дүгээр гудамжны авто зам хүртэл

0.9

20

1.8

НАЗГ

   

Чингэлтэй дүүргийн 10, 11, 12-р хороо

Дэнжийн мянга захын хойд Самбалхүндэвийн шинэ замаас дэнжийн мянгын эцсийн замтай холбох авто зам

0.55

20

1.1

   

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо

Төв замаас Дээд Салхитын эх хүртэл

1.9

20

3.8

   

Чингэлтэй дүүргийн 7, 10, 11, 12, 13-р хороо

Хувьсгалчдын гудамжны уулзвараас Хайлааст 7 буудлын уулзвар хүртлэх хатуу хучилттай авто зам /Гадна тойруугийн 2-р хэсэг/

3.3

40

13.2

   

Чингэлтэй дүүргийн 13-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 21-р хороо

Хайлаастын уулзвараас Дарь эхийн зам хүртэл зам 57 у/м гүүрний хамт

1.4

40

5.6

   

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо

Гүнтийн давааны авто замыг үргэлжлүүлэн 7.36 км авто зам барих

7.36

20

14.7

НЭЗХГ

   

Сүхбаатар дүүргийн 1, 6-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 1, 11, 15-р хороо

Хотын төв-Зайсан, Зайсан-Манзушир хийд хүртэл

11.1

50

55.64

Агаарын гүүрэн зам

 

Дүн

100.7

-

237.5

     

2.4.1.2. Өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэх авто зам, замын байгууламж

 

Баянгол дүүргийн 7, 8-р хороо

Ахуйн үйлчилгээний ордноос Ард Аюушийн гудамж хүртэл авто замын шинэчлэлт

3.0

20

6.0

Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт

НАЗГ

I-IV улиралд

 

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

Баянзүрхийн товчооноос Налайх Чойр чиглэлийн авто замын уулзвар хүртэл

17.5

26.5

49.0

 

Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Их Монгол улсын гудамж, Олимпийн гудамж, Гандийн гудамжны уулзвараас урагш Их тэнгэрийн ам хүртэлх авто замын шинэчлэлт

2.3

20

4.6

 

Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо

Баянмонгол хорооллын урд талын авто замд борооны ус зайлуулах шугам шинээр хийх, 1.1 км авто зам

1.1

25

2.7

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 27-р хороо

Хангай захын уулзвараас Ханын материалын уулзвар хүртэлх авто замын шинэчлэлт

0.9

40

3.6

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2,3,4,19,20,27-р хороо

Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэл

3.6

40

14.4

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 22-р хороо

Орбит, Баянголын авто замын уулзвраас Найрамдал олон улсын хүүхдийн зуслан хүртэл

13.5

40

54.0

 

Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо

Шаргаморьтын амны авто замын өргөтгөл шинэчлэлт

3.8

20

7.6

 

ЧД-ийн 8, 9-р хороо, БГД-ийн 11-р хороо

Баянбүрдийн тойргоос Эх нялхасын уулзвар хүртэлх авто замын шинэчлэлт

0.6

20

1.2

 

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо

Шадивлангийн авто зам

2.6

20

5.2

НЭЗХГ

 

Яргайтын богинын авто зам

1.3

20

2.6

 

Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Гандийн гудамжинд борооны ус зайлуулах шугам шинээр хийх, замын хучилтыг хүчитгэх

1.6

26

4.16

НАЗГ

 

Хан-уул дүүргийн 9-р хороо

Сонсголонгийн гүүрний өргөтгөл шинэчлэлт

0.54

50

2.7

Гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт

 

Хан-уул дүүргийн 4-р хороо

Яармагийн гүүрний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил

0.33

50

1.65

Дүн

52.13

-

159.4

     

БҮГД

152.83

-

396.9

     

2.4.1.3. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах, зам талбайн тохижилт

 

Баянгол дүүргийн 18-р хороо

70-р сургуулийн орчимд

0.39

20

0.78

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах, зам талбайн тохижилт

НАЗГ

I-IV улиралд

 

Баянгол дүүргийн 19-р хороо

47-р сургуулийн орчимд

0.58

20

1.16

 

Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо

48 дугаар сургууль орчимд

0.48

20

0.96

 

Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо

Амгалан цогцолбор сургууль орчимд

0.89

20

1.8

 

Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо

Шавь цогцолбор сургууль орчимд

0.36

20

0.72

 

Баянзүрх дүүргийн 18-р хороо

84 дугаар сургууль орчимд

0.53

20

1.06

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25-р хороо

104-р сургуулийн орчимд

0.25

20

0.5

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо

107-р сургуулийн орчимд

0.35

20

0.7

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2-р хороо

42-р сургуулийн орчимд

0.23

20

0.46

 

Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороо

29-р сургуулийн орчимд

0.58

20

1.16

 

Сүхбаатар дүүргийн 2-р хороо

31-р сургуулийн орчимд

0.45

20

0.9

 

Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороо

71-р сургуулийн орчимд

0.59

20

1.18

 

Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо

23-р сургуулийн орчимд

0.35

20

0.7

 

Чингэлтэй дүүргийн 11-р хороо

57-р сургуулийн орчимд

0.58

20

1.16

Дүн

6.61

-

13.24

     

2.4.1.4. Авто зогсоол байгуулах

 

Баянзүрх дүүргийн 3-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 5, 7 дугаар байрны дунд

Тохижилт бүхий газар доорхи авто зогсоол

0.071

НЕТГ, ХУДЗДТГ

I-IV улиралд

 

Баянзүрх дүүргийн 4-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 63 дугаар байрны хойд талд

0.078

 

=

+

=

Орон сууцны 64 дүгээр байрны хойд талд

0.075

 

Баянзүрх дүүргийн 18-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 14 дүгээр байрны баруун талд

0.19

 

Хан-уул дүүргийн 3-р хороо

=

+

=

Хорооны цогцолборын зүүн хойд талд

0.72

 

Хан-уул дүүргийн 16-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 41 дүгээр байрны баруун талд

0.093

 

Баянгол дүүргийн 1-р хороо

=

+

=

20 дугаар сургуулийн зүүн хойд талд

0.3

БГДЗДТГ

 

Баянгол дүүргийн 4-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 101, 102, 103, 104 дүгээр байрны дунд

0.085

НЕТГ, БГДЗДТГ

 

=

+

=

Орон сууцны 104, 105, 106, 107 дугаар байрны дунд

0.085

 

Баянгол дүүргийн 6-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 13 дугаар байрны баруун талд

0.092

 

Баянгол дүүргийн 8-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 8 дугаар байрны урд талд

0.17

 

Баянгол дүүргийн 14-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 13а дугаар байрны хойд талд

0.14

 

=

+

=

Орон сууцны 15 дугаар байрны урд талд

0.3

БГДЗДТГ

 

Баянгол дүүргийн

19-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 52 дугаар байрны зүүн талд

0.11

 

Баянгол дүүргийн

7-р хороо

=

+

=

94 дүгээр цэцэрлэгийн баруун хойд талд

Давхар гараж

0.32

 

Баянгол дүүргийн

12-р хороо

=

+

=

Орон сууцны VI бичил хороолол, 17 дугаар байрны хойд талд

0.23

 

=

+

=

Орон сууцны VI бичил хороолол, 14 дүгээр байрны хойд талд

0.26

 

=

+

=

VI бичил хороолол, орон сууцны 19, 20-р байрны дунд

0.13

 

Баянгол дүүргийн

13-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 8, 9 дүгээр байрны дунд

Давхар гараж

0.16

БГДЗДТГ

I-IV улиралд

 

Баянгол дүүргийн

18-р хороо

=

+

=

88 дугаар цэцэрлэгийн хойд талд

0.15

 

=

+

=

88 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд

0.24

 

=

+

=

Орон сууцны 45 дугаар байрны зүүн талд

0.14

 

Баянгол дүүргийн

19-р хороо

=

+

=

Орон сууцны 58 дугаар байрны зүүн талд

0.10

 

Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо

=

+

=

Дүүргийн ЗДТГ-ын хойно, 9 дүгээр байрны зүүн талд

Авто машины ил зогсоол

0.214

СБДЗДТГ

 

=

+

=

Орон сууцны 12а, 12б байрны зүүн талд

0.02

 

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо

=

+

=

МУИС-ийн хичээлийн IV байрны урд талд

0.09

Дүн

4.56

   

2.4.1.5. Явган зорчигчийн замын төлөвлөлт

Дүүргийн нэр, хорооны дугаар

Байршил, нэгж талбарын дугаар

Хэмжээ

Зориулалт

Хариуцах байгууллага

Хугацаа

Урт /км/

Өргөн /м/

Талбай /га/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо

Монгол Шилтгээнээс Автобусны эцсийн зогсоол хүртэл

3.0

3

0.9

Явган хүний замын төлөвлөлт, зураг төсөл боловсруулах

БЗДЗДТГ

I-IV улиралд

 

Автобусны эцсийн зогсоолоос Могойт дэнж хүртэл

4.5

3

1.35

 

Автобусны эцсийн зогсоолоос Шар хоолойн доод төгөлийн гүүр хүртэл

4.0

3

1.2

 

Сүхбаатар дүүргийн 20-р хороо

Дамбадаржаагийн уулзвараас Бэлх, Сэлхийн чиглэлийн авто замын уулзвар хүртэл

4.7

3

1.4

Явган хүний зам

СБДЗДТГ

 

Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо

Дамбын эцсээс Тоосгоны үйлдвэр хүртэл

0.155

4

0.62

 

Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 6, 7, 8-р хороо

Яармагийн зам дагуу

3.9

3

1.1

Явган болон дугуйн зам

ХУДЗДТГ

 

Багахангай дүүргийн 2-р хороо

Орон сууцны 3/2 дугаар байрны урд талд

0.09

20

0.18

Орон сууцны гаднах зам талбайн тохижилт

БХДЗДТГ

Дүн

20.34

-

6.75

     

2.4.1.6. Явган болон дугуйн замын байгууламж, мод зүлэгжүүлэлт

Д/д

Дүүрэг, хорооны дугаар

Байршил, нэгж талбарын дугаар

Хэмжээ

Зориулалт

Хариуцах байгууллага

Хугацаа

Урт /км/

Өргөн /м/

Талбай /га/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2.4.1.6.1. Орон сууцны I хороолол - Офицеруудын ордон хүртэл явган болон дугуйн замын байгууламж

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16, 17-р хороо

Орон сууцны 32 дугаар байрны баруун хойд талаас 2 дугаар байрны зүүн урд тал хүртэл

1.9

5

0.95

Явган болон дугуйн зам шинээр барих

Нийслэлийн Засаг Даргын дэргэдэх "Гудамж төсөл"

I-IV улирал

 

Баянгол дүүргийн 5, 6-р хороо

Буянт оншилгоо эмнэлэгийн баруун талаас Хаан суудал хүртэл, Хаан суудлаас үерийн далангийн хойгуур орон сууцны 83 дугаар байрны зүүн хойд тал хүртэл

2

5

1.0

 

Баянгол дүүргийн 2, 16, 17, 18, 19-р хороо

Хас авто угаалгын баруун хойд талаас үерийн далангийн хойгуур Гандан дахь Хүслэн төвийн урд далан хүртэл

1.67

5

0.83

 

Чингэлтэй дүүргийн 1, 2, 3-р хороо

Ситинет байрны баруун талаас Хараа зочид буудлын урд хүртэл, орон сууцны 28 дугаар байрны хойд талаас 24 дүгээр сургуул, орон сууцны 3 дугаар байрны урдуур, Явуухулангийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойгуур (40-р байр, гутлын 22 хүртэл) болон дундуур гарч Төв шуудангийн хойд тал хүртэл

2.3

5

1.15

 

Сүхбаатар дүүргийн 6, 8-р хороо

Чингисийн талбайн урдаас, Улаанбаатар зочид буудал, Соёлын төв ордноос орон сууцны 22 дугаар байр хүртэл, Чингисийн талбайн баруун талаас ХУИС-ийн урд, Мэдээлэл технологийн урд тал хүртэл, Монголын Залуучуудын холбооны урд талаас Усан бассейны зүүн тал хүртэл

1.9

5

0.95

 

Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 7-р хороо

Чингис зочид буудлын баруун урд талаас орон сууцны 7 дугаар байрны урд, 33 дугаар сургуулийн урд талаар Сансарын 2 дугаар байрны баруун тал хүртэл

0.59

5

0.29

 

Баянзүрх дүүргийн 4, 5, 13, 14-р хороо

Сансарын орон сууцны 2 дугаар байрны баруун талаас Зүүн 4 зам, Офицеруудын ордон хүртэлх ногоон байгууламж дундуур

2.55

5

1.27

Дүн

12.91

-

6.44

     

2.4.1.6.2. Зайсан толгой - 7 буудал хүртэл явган болон дугуйн замын байгууламж

 

Хан-Уул дүүргийн 11, 15-р хороо

Зайсан толгойн урд талаас үерийн далангийн баруун тал, Белла Веста ХХК-ийн зүүн талаар тойрч Сэргээн засах клиник эмнэлэг болон Удирдлагын Академийн баруун талаар гарч Жапан тауны баруун хойд тал хүртэл

2.2

5

1.1

Явган болон дугуйн зам шинээр барих

Нийслэлийн Засаг Даргын дэргэдэх "Гудамж төсөл"

2016-2017 онд

 

Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Шагайн талбайн зүүн тал, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун хойд тал хүртэл

0.8

5

0.4

 

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун хойд талаас дунд гол дээгүүр гарч ҮСАХ дундуур явж, Чойжин ламын музейн баруун талаар гарч Ленин клубын баруун тал хүртэл

1.5

5

0.75

 

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо

Чингисийн талбайн баруун талаас Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн хойд уулзвар хүртэл, Чингисийн талбайн зүүн талаас Дөлгөөн нуурын урд уулзвар хүртэл

2.8

2

0.56

Авто зам дээр дугуйн эгнээ хийх

 

Сүхбаатар дүүргийн 9, 11-р хороо

Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн хойд уулзвараас 32-ын тойргийн уулзвар хүртэл, Дөлгөөн нуурын урд уулзвараас Ганди сургууль хүртэл

1.8

2

0.36

 

Сүхбаатар дүүргийн 12, 13, 14-р хороо

32-ийн тойрог уулзвараас 7-н буудал хүртэл

3.3

2

0.66

Дугуйн зам шинээр барих

Дүн

12.4

-

3.83

     

2.4.1.6.3. Явган болон дугуйн замын гүүрэн байгууламж

 

Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо

Бэста Вилла ХХК-ийн хойд талд Туул гол дээгүүр

0.3

5

0.15

Явган болон дугуйн замын гүүр

Нийслэлийн Засаг Даргын дэргэдэх "Гудамж төсөл"

2016-2017 онд

 

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо

Чингис зочид буудлын баруун урд талд Сэлбэ гол дээгүүр

0.5

5

0.25

I-IV улирал

Дүн

0.8

-

0.4

     

2.4.1.6.4. Орон сууцны I хороолол - Офицеруудын ордон хүртэл явган болон дугуйн замын дагуух мод, зүлэгжүүлэлт

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16, 17-р хороо

Орон сууцны 32-р байрны баруун хойд талаас 2-р байрны зүүн урд тал хүртэлх

-

-

5.2

Ногоон байгууламж болон

Мод, зүлэгжүүлэх талбай

Нийслэлийн Засаг Даргын дэргэдэх "Гудамж төсөл"

I-IV улирал

 

Баянгол дүүргийн 6-р хороо

Буянт оншилгоо эмнэлэгийн баруун талаас хойш өгсөн Хаан с уудал хүртэл, Хаан суудлаас үерийн далангийн хойгуур 83-р байрны зүүн ар тал хүртэл

-

-

4.3

 

Баянгол дүүргийн 2, 16, 17, 18, 19-р хороо

Хас авто угаалгын баруун хойд талаас үерийн далангийн хойгуур явж Гандангийн Хүслэн төвийн урд далан хүртэл

-

-

5.8

 

Чингэлтэй дүүргийн 1, 2, 3-р хороо

Cитинет байрны байруун талаас Хараа зочид буудлын урд хүртэл, 28-р байрны хойд талаас 24-р сургуулийн урдуур, 3-р байрны урдуур Явуурулангийн цэцэрлэг хүрэлэнгийн ардуур (40-р байр, гутлын 22 хүртэл) болон дундуур гарч Төв шуудангийн хойд хүртэлх

-

-

5.2

 

Сүхбаатар дүүргийн 6, 8-р хороо

(Чингисийн талбайн урдаас, Улаанбаатар зочид буудал СТО-оос 22-р байр хүртэл), (Чингисийн талбайн баруун талаас Хүмүүнлэгийн урд, Мэдээлэл технологийн урд тал Залуучууд Холбооны урдаас Усан бассейн зүүн тал хүртэл)

-

-

5.5

 

Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 7-р хороо

Чингис зочид буудлын баруун урд талаас 7-р байрны урд, 33-р сургуулийн урд гарч Сансарын 2-р байрны баруун тал хүртэлх

-

-

4.1

 

Баянзүрх дүүргийн 4, 5, 13, 14-р хороо

Сансарын 2-р баруун талаас Зүүн 4-н зам, Офицеруудын ордон хүртэл

-

-

3.6

Дүн

-

-

33.7

     

2.4.1.6.5. Зайсан толгой - 7 буудал хүртэл явган болон дугуйн замын дагуух мод, зүлэгжүүлэлт

 

Хан-Уул дүүргийн 11, 15-р хороо

Зайсан толгойн урд талаас үерийн далангийн баруун тал, Белла Веста зүүн талаар тойрч Сэргээн засах клиник эмнэлэг болон Удирдлагын Академийн баруун талаар гарч Жапан тауны баруун хойд тал хүртэл

-

-

13.4

Ногоон байгууламж,

мод зүлэгжүүлэх талбай

Нийслэлийн Засаг Даргын дэргэдэх "Гудамж төсөл"

2016-2017 онд

 

Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо

Шагайн талбайн зүүн тал, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун хойд тал хүртэл

-

-

4.9

 

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун хойд талаас дунд гол дээгүүр гарч ҮСАХ дундуур явж, Чойжин ламын музейн баруун талаар гарч Ленин клубын баруун тал хүртэл

-

-

5.8

 

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо

Чингисийн талбайн баруун талаас Хүнсний 4-р дэлгүүрийн хойд уулзвар хүртэлх, Чингисийн талбайн зүүн талаас Дөлгөөн нуурын урд уулзвар хүртэл

-

-

3.5

 

Сүхбаатар дүүргийн 9, 11-р хороо

Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн хойд уулзвараас 32-ын тойргийн уулзвар хүртэл, Дөлгөөн нуурын урд уулзвараас Гандийн нэрэмжит үйлдвэр, урлалын сургууль хүртэл

-

-

2.5

 

Сүхбаатар дүүргийн 12-р хороо

32-ийн тойрог уулзвараас 7-н буудал хүртэл

-

-

2.8

Дүн

   

32.9

     

ГУРАВ. ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ, БУУРУУЛАХ

 

Хүснэгт 3

 

Дүүргийн нэр, хорооны дугаар

Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн нэр, хаяг

Маргалдагч талын нэр, хаяг

Газрын байршил, нэгж талбарын дугаар

Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах эзэн

 

0

1

2

3

4

5

6

 
 

Баянзүрх дүүргийн 10, 11-р хороо

Зөвшөөрөлгүй газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Ус сувгийн удирдах газар

Ундны усны дотоод мужид суурьшиж буй айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх

I-IV улиралд

НӨХГ, БЗДӨГХА

 
 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо

“Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТБ

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор

ГХГЗЗГ,

НӨХГ, СХДӨГХА

 
 

Чингэлтэй дүүргийн 3-р хороо

Батлан хамгаалах яам, "Бөртэ" ТӨҮГ

Батлан хамгаалах яам,

"Бөртэ" ТӨҮГ

Газрын хэмжээ багассан асуудлыг шийдвэрлэх

НӨХГ, ЧДӨГХА

 
 

Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал

Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын аэродром орчмын газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, онгоцны суултын бүсэд шувуу цуглах, бөөгнөрөх эрсдэл үүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх

НБОНХГ,
НӨХГ, ХУДӨГХА

 
 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт

Монгол-Оросын хамтарсан “Улаанбаатар төмөр зам” ХННийгэмлэг

Монгол-Оросын хамтарсан “Улаанбаатар төмөр зам” ХННийгэмлэг

Эзэмшил барилга байгууламжийн газрыг гэрчилгээжүүлэх, газрын мэдээллийн санд бүртгэх, маргааны шийдвэрлэх

ЗТЯ,

УБТЗ ХНН,

НӨХГ,

дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албад

 
         

ДӨРӨВ. НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ, ЗАРДАЛ

Хүснэгт 4

Д/д

Дүүргийн нэр, хорооны дугаар

Байршил

Газрын хэмжээ /га/

Нөхөх олговорын хэмжээ /сая.төг/

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хариуцах байгууллага

Зориулалт

1

2

3

4

 

5

6

7

4.1. Барилга байгууламжийн газрыг чөлөөлөхөд

 

Баянгол дүүргийн 1, 4-р хороо

Хатанбаатар Магсаржав, Замчдын гудамж, Тоса худалдааны төвийн арын

0.82

-

I-IV улиралд

НАЗГ

Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт

 

Баянгол дүүргийн 6, 7, 8-р хороо

Чингүүнжавын гудамжнаас баруун тийш Гэмтлийн эмнэлэгийн урдуур Ард Аюушийн өргөн чөлөө хүртэл

1.6

-

 

Баянгол дүүргийн 17, 18, 19-р хороо

Амарсанаагийн гудамжнаас Чингүүнжавын гудамж хүртэл

1.1

-

 

Баянгол дүүргийн 6-р хороо

10-р хорооллын арын зам буюу урд талын далан дээгүүр хийгдэх

1.4

-

Гудамж төсөл

Шинээр баригдах авто зам

 

Баянгол дүүргийн 4-р хороо

Орон сууцны 52-р байрны урд талд /27 авто машины гараж чөлөөлөх/

0.08

-

БГДЗДТГ

Хүүхэд хөгжлийн төвийн барилга

 

Баянгол дүүргийн 9-р хороо

Горькийн 2 дугаар гудамжинд /1 нэгж талбар чөлөөлөх/

0.065

-

Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн нэгдсэн цогцолбор

 

133 дугаар цэцэрлэгийн баруун хойд талд /12 нэгж талбар чөлөөлөх/

0.57

-

БГДӨГХА, НХОГ

640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга

 

Баянгол дүүргийн 10-р хороо

Зүүн Нарангийн 1 дүгээр гудамжны 1, 2, 3, 4 тоотод

0.2

-

ОБЕГ, НОБГ, БГДӨГХА

Аврах гал унтраах 10 дугаар анги, контор

 

Баянгол дүүргийн 21-р хороо

Горькийн 23 дугаар гудамжинд /11 нэгж талбар чөлөөлөх/

0.65

-

НБГ, БГДӨГХА

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Баянгол дүүргийн 1, 4, 20-р хороо

Үерийн хамгаалалтын дагуух газар

5.2

-

НХОГ

Дунд голын үерийн хамгаалалтын далангийн засварын шинэчлэлт

 

Баянгол дүүргийн 2, 17, 18, 19-р хороо

Занабазарын гудамжнаас Чингүүнжавын гудамж хүртэл

1.0

-

 

Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо

Эрдэнэ толгой, УС-15 орчимд

2.2

-

Үерийн хамгаалалт, хөрсний усний түвшин доошлуулах байгууламж

 

Баянзүрх дүүргийн 22-р хороо

Монелийн авто замын уулзвараас 310 цэргийн ангийн баруун тал хүртэл

4.5

-

НХОГ

Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын систем

 

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо

Чулуутын гүүр орчимд V цахилгаан станцын нөлөөлөлд өртсөн айлууд

6.0

-

БЗДӨГХА

Дулааны V цахилгаан станц

 

Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо

Дарь-Эхэд 2 нэгж талбарт

0.11

-

НХГБХГ

Хараа хяналтгүй хүүхдийг нийгэмшүүлэх төв

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 20, 22-р хороо

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж

16.3

-

I-IV улиралд

НХОГ

Үерийн далан

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 27-р хороо

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар орчимд

0.1

-

НХГБХГ

Хүүхдийг түр хамгаалах хаяг тогтоох төв

 

0.45

-

МУ-ын Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

Залуучуудын хөгжлийн төв,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв, Ахмадын асрамж хөгжлийн төвийн цогцолбор

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28-р хороо

Ногоон чулуутын 11 дүгээр гудамжинд

1.0

-

НХОГ

Сургууль

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 31-р хороо

Дэнжийн задгай гудамжинд

0.45

-

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо

Баруун аймгууд руу салдаг уулзварын баруун урд талд

1.0

-

НЭЗХГ

Техник мэргэжлийн боловсролын төв

 

Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо

Шарга морьтын автобусны эцсийн буудлын зүүн талд 1 нэгж талбарт

0.9

-

НЭЗХГ, СБДЗДТГ

Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Сүхбаатар дүүргийн 13-р хороо

Рашааны 15 дугаар гудамжны 12 нэгж талбар

0.6377

-

СБДӨГХА

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Сүхбаатар дүүргийн 15-р хороо

Дамбадаржаагийн 14, 15 дугаар гудамжны 12 нэгж талбар

0.7249

-

 

Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо

Бэлхийн 11 дүгээр гудамжны 12 нэгж талбар

0.7061

-

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Сүхбаатар дүүрэг 14-р хороо

Сэлбэ дэд төвийн төлөвлөлтийн талбайд Хандгайт 23-25-р гудамжинд, 38 нэгж талбарт

2.0

-

СБДӨГХА, НБТСГ

Усан бассейн, хүүхдийн кино театр, номын сангийн цогцолбор

 

Сэлбэ дэд төвийн төлөвлөлтийн талбайд Хандгайт 26 - 29-р гудамж, 44 нэгж талбарт

2.47

-

НЭЗХГ

Нийслэлийн оношилгоо эмчилгээний төвийг байгуулах

 

Сэлбэ дэд төвийн төлөвлөлтийн талбайд Хандгайт 20-р гудамжны 57, 57А тоот 2 нэгж талбарт

0.084

-

Эдийн засаг, технологийн парк

 

Сэлбэ дэд төвийн төлөвлөлтийн талбайд Хандгайт 20-р гудамжны 58, 58А тоот 2 нэгж талбарт

0.087

-

Улаанбаатар хотын санхүүгийн төв

 

Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороо

Бэлхийн 45 дүгээр гудамжны 30 дугаар хашаа 1 нэгж талбар

0.089

-

НӨХГ, НХОГ

Спорт зал

 

Сүхбаатар дүүргийн 13-р хороо

Ногооны 6, 7 дугаар гудамжинд 48 нэгж талбарт

3.0

-

НЕТГ, ЗАА, НХОГ

Дэвшилтэт технологийн дулааны станц

 

Чингэлтэй дүүргийн 7, 8-р хороо, Баянгол дүүргийн 11-р хороо

МҮОНРТ орчмын хороолол

нийт 513 нэгж талбар

21.0

-

I-IV улиралд

БХБЯ

Гадна инженерийн шугам сүлжээ

 

Чингэлтэй дүүргийн 14, 18-р хороо

7-н буудлын автобусны эцсийн зогсоолоос Хайлааст коллектор хүртэл

2.3

-

“УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөл

Ариутгах татуургын коллектор шугам

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 4, 5, 7, 18, 26, 27-р хороо

Ханын материал орчимд

37.8

-

 

Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо

Эрчим хүчний гудамжийг Ажилчины гудамжтай холбох 5 нэгж талбар

0.4

-

ХУДЗДТГ БГДЗДТГ

Авто зам

 

Налайх дүүргийн

2-р хороо

Мянганы зам хүртэлх авто замын трасст өртсөн 3 нэгж талбар

0.17

-

НДЗДТГ

 

Орон сууцны 63 дугаар байрны зүүн урд талд, 3 нэгж талбар

0.22

-

 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16, 22-р хороо

Хилчин хотхоны баруун талаас Улаанхуарангийн гудамж, Энхтайваны өргөн чөлөө дагуу Кино урлагийн сургууль хүртэл

3.4

-

НХОГ

Дулаан шугам

 

Баянгол дүүргийн 1, 3, 4, 20-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 14, 20-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо

Туул 1 коллекторын трассын дагуу

14.1

-

Ариутгах татуургын коллектор шугам

 

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо

Орон сууцны 25 дугаар байрны зүүн талд /13 гараж/

0.07

-

СБДЗДТГ

Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн нэгдсэн цогцолбор

 

Сүхбаатар дүүргийн 12-р хороо

Хангайн 3 дугаар гудамжинд 13 нэгж талбарт

0.475

-

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо

Хандгайтын 18 дугаар гудамжинд 6 нэгж талбарт

0.5

-

 

Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо

Бэлхийн 33 дугаар гудамжинд 6 нэгж талбарт

0.36

-

 

Бэлх Ойчдын 1 дүгээр гудамжинд 10 нэгж талбарт

0.561

-

 

Сүхбаатар дүүргийн

11-р хороо

Орон сууцны VII хорооллын дахин төлөвлөлтийн ХЕТ-ний дагуу

0.5

-

НЭМГ, НӨХГ

Шүд, эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв

 

Баянзүрх дүүргийн 7-р хороо

Орон сууцны 33 дугаар байрны зүүн талд

0.2

-

I-IV улиралд

НБГ, НӨХГ, НХОГ

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 23-р хороо

Хангайн 33 дугаар гудамжинд

0.53

-

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 29-р хороо

Москва хорооллын хойд талд

0.5

-

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28-р хороо

Сансарын 7 дугаар гудамжинд

0.52

-

 

Чингэлтэй дүүргийн 9-р хороо

Дэнжийн 4 дүгээр гудамжинд 8 нэгж талбарт

0.3

-

 

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо

Тахилтын 4 дүгээр гудамжинд 8 нэгж талбар

0.5

-

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2-р хороо

Орбитын 76 дугаар гудамжинд

0.25

-

Цэцэрлэг

 

Чингэлтэй дүүргийн 14-р хороо

126 дугаар цэцэрлэгийн баруун хойд талд, Хайлаастын 16 дугаар гудамжинд 3 нэгж талбарт

0.21

-

НӨХГ, НХГБХГ

Хүүхэд хөгжлийн төв, номын сан

 

Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороо

103-р цэцэрлэгийн баруун талд, Сурагчийн 82 дугаар гудамжинд 3 нэгж талбарт

0.20

-

 

Чингэлтэй дүүргийн 18-р хороо

17-р сургуулийн зүүн урд талд, Яргайтын 21 дүгээр гудамжинд 4 нэгж талбарт

0.20

-

 

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо

117-р сургуулийн зүүн талд, Доод Салхитын 12 дугаар гудамжинд 3 нэгж талбарт

0.17

-

Дүн

140.93

-

     

БҮГД

140.93

-

     

ТАВ. ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Хүснэгт-4

Д/д

Дүүргийн нэр

Зориулалт / нэгж талбар бүрийг зориулалтаар нь ангилна/

Газрын хэмжээ /м2/

2 газарт ноогдуулах төлбөрийн хэмжээ

Татвар тооцох хугацаа

Нийт төвлөрүүлэх төлбөрийн хэмжээ /мян.төг/

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Газрын төлбөр хуримтлуулах чиглэлээр

1

НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД

Иргэний ахуйн зориулалтаар эзэмшиж, ашиглаж байгаа газар 3085

14420994

31.2154407

Жилдээ

450157683

НӨХГ, дүүргийн Өмч газрын харилцааны алба

2

Төсөвт байгууллага1112

161927444

4.970687421

804890709

3

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ 6180

38285695

265.1722911

10152305460

4

Аж ахуйн үйл ажиллагаа /худалдаа үйлчилгээнээс бусад/ 3675

56669834

106.6064989

6041372596

5

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц 272

1894247

309.5305142

586327248

6

Бүх төрлийн гараж /газар дээрх доорх/ 182

108308

322.8273073

34964780

7

Хотын нийтийн тээвэр 18

237434

71.27078683

16922108

8

Дулаан холбоо, эрчим хүч 171

1546544

69.87636821

108066878

9

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудал 8

6957314

52.6184036

366082756

10

Нам, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллга, түүний төлөөлөгчдийн газар 80

1528098

45.67452611

69795152

11

Шашин, сүм, хийд 95

546919

143.002931

78211020

12

Бүх төрлийн үйлдвэрлэл /хөдөө аж ахуйгаас бусад/ 1418

55163322

44.76857648

2469583400

13

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 1939

57473947

12.19577375

700939254

14

Хотын захын дүүргүүдэд шинээр үйлдвэрлэл /5жил/ 77

13046408

5.991551698

78168228

15

Уурхайн эдэлбэр газар 25 а. Олборлолт хийж буй

5624400

20.35104189

114462400

16

Уурхайн эдэлбэр газар 32 б.Үйлдвэрлэлийн

12833409

13.09200696

168015080

Дүн

428264317

   

22240264752

 

Нийт дүн

428264317

   

22240264752

 

Хандалт

1134920
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
1107
2337
11311
1134920

Таны IP: 34.200.218.187

Нийгмийн сүлжээ