Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Монгол улсын “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай”, 2005 оны 67 дугаар тогтоол,  “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай”, 2009 оны 143 дугаар тогтоол, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай”,Нийслэлийн Засаг даргын  2013 оны  А/1086 дугаар захирамжийн биелэлтийг мөрдөж ажиллаж байна. 

2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар  нийт 767 иргэдээс  өргөдөл, гомдол хүлээн авснаас шийдвэрлэсэн 585,  судалж байгаа 163  байна.  Хугацаа хэтэрсэн 15, хугацаа хэтэрсэн шйидвэрлээгүй 4, Шийдвэрлэлтийн явц 75.5 %-тай, шийдвэрлэх явцад гарсан нийт зөрчил 892 байна.

Индексийн тоон үзүүлэлт 78.2 % хувьтай байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 19 хоног 7 цаг байна. 

 

Хэлтэс Нийт  Шийдвэрлэсэн Шийдвэрлэх шатандаа
Хугацаандаа Хугацаа хэтэрсэн Судалж байгаа Хугацаа хэтэрсэн
1 Удирдлага 1 1 0 0 0
2 Захиргааны хэлтэс 226 182 6 38 0
3 Санхүү, аж ахуйн                хэлтэс 1 1 0 0 0
4 Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс 429 305 8 113 3
5 Газрын менежмент төлөвлөлтийн хэлтэс 24 23 0 1 0
6 Газрын үнэлгээ, төлбөрийн хэлтэс 13 11 0 2 0
7 Газрын өмчлөлийн хэлтэс 33 30 0 3 0
8 Мэдээллийн                   технологийн хэлтэс 3 1 0 1 1
9 Газар чөлөөлөх хэлтэс 37 31 1 5 0
НИЙТ 767 585 15 163 4

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1671917
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
94
3237
22730
1671917

Таны IP: 3.239.50.33