Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 03 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 11 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 15 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 34 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 35 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 36 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 41 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 43 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 50 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 51 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 52 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 55 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 59 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 60 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 86 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 95 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 100 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 102 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 103 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 105 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 116 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 126 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 128 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 30 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 130 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 134 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 136 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 141 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 143 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 144 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 149 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 170 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 171 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 172 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 176 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 180 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 182 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 185 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 189 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 199 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 204 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 205 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 209 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 213 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 215 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 218 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 233 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн Засаг даргын 234 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн Засаг даргын 238 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн Засаг даргын 240 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн Засаг даргын 247 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн Засаг даргын 250 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн Засаг даргын 251 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн Засаг даргын 252 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн Засаг даргын 265 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн Засаг даргын 268 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн Засаг даргын 276 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн Засаг даргын 288 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн Засаг даргын 293 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн Засаг даргын 294 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн Засаг даргын 295 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн Засаг даргын 306 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн Засаг даргын 307 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн Засаг даргын 321 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн Засаг даргын 324 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн Засаг даргын 328 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн Засаг даргын 329 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн Засаг даргын 330 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн Засаг даргын 331 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн Засаг даргын 332 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн Засаг даргын 340 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн Засаг даргын 351 захирамж Үзэх
77 Дүүргийн Засаг даргын 355 захирамж Үзэх
78 Дүүргийн Засаг даргын 356 захирамж Үзэх
79 Дүүргийн Засаг даргын 357 захирамж Үзэх
80 Дүүргийн Засаг даргын 359 захирамж Үзэх
81 Дүүргийн Засаг даргын 361 захирамж Үзэх
82 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
83 Дүүргийн Засаг даргын 367 захирамж Үзэх
84 Дүүргийн Засаг даргын 370 захирамж Үзэх
85 Дүүргийн Засаг даргын 374 захирамж Үзэх
86 Дүүргийн Засаг даргын 375 захирамж Үзэх
87 Дүүргийн Засаг даргын 378 захирамж Үзэх
88 Дүүргийн Засаг даргын 381 захирамж Үзэх
89 Дүүргийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх
90 Дүүргийн Засаг даргын 407 захирамж Үзэх
91 Дүүргийн Засаг даргын 409 захирамж Үзэх
92 Дүүргийн Засаг даргын 413 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1422372
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
1095
3943
20876
1422372

Таны IP: 44.192.253.106